top of page

Welke informatie wordt door Petite Vie verzameld en verwerkt?

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De gegevens die u zelf toevoegt aan het kaartontwerp(en) zijn en blijven van u. We zullen deze gegevens niet gebruiken tenzij we daarvoor expliciete toestemming van u hebben.

Wij verwerken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam

 • NAW gegevens

 • Telefoonnummer

 • Transactiegeschiedenis

 • IP-adres

 • Gegevens over uw computer (zoals welke browser en welk besturingssysteem u gebruikt)

 • Duur en tijdstip van het bezoek aan onze website

 • Klikgedrag

 

Voor welke doeleinden zal Petite Vie informatie over u gebruiken?

Petite Vie zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om uw gebruik van Petite Vie mogelijk te maken;

 • Om kaarten aan te bevelen op basis van uw bestellingen en interesses;

 • Om u persoonlijke aanbiedingen te doen die interessant voor u zouden kunnen zijn;

 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

 • Om Petite Vie te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over u, indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Concreet verwerken we uw persoonsgegevens op deze manieren, voor de volgende doelen:

a) Registreren voor een account

Voor bepaalde functionaliteiten van onze webwinkel (zoals het opslaan van favoriete kaartjes, het opslaan van bewerkte kaarten, het inzien van eerdere bestellingen en het opslaan van adresgegevens van ontvangers) moet u uw eerst registreren. Door te registreren maakt u een account aan. Na registratie bewaren wij via het door u ingevulde e-mailadres (tevens uw gebruikersnaam) de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. We bewaren de gegevens zolang u actief klant bij ons bent. Als u 7 jaar niet meer hebt ingelogd in het account, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account. Dit verzoek kunt u mailen naar info@storyofjuly.nl. We werken aan een verwijder mogelijkheid binnen de accountomgeving zodat u een verwijderverzoek ook via het account kunt indienen. Wij zullen de aan u, bij registratie ingevulde e-mailadres, gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Als u een order wilt doen zonder een account aan te maken, kunt u ook bestellen als gast. Wij verwerken in dat geval de NAW gegevens en het e-mailadres.

b) Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor uitvoering van de overeenkomst kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, zoals bijvoorbeeld een postbedrijf. Meer over verstrekking van gegevens aan derden leest u verderop in deze privacyverklaring: Verstrekking aan derden. Zonder uw expliciete toestemming zal Petite Vie uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). We zijn wettelijk verplicht de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar te bewaren.

c) Analyse

Als u Petite Vie bezoekt verzamelen wij, als u daar toestemming voor geeft, door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie.

d) Marketing

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post: zonder uw expliciete toestemming zal Petite Vie uw persoonsgegevens niet verwerken voor direct-marketingdoeleinden;

 • via social media;

 • per telefoon: zie e) Klantenservice.

e) Klantenservice

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als u per e-mail contact opneemt met onze klantenservice medewerkers omdat u vragen of klachten heeft over onze dienstverlening, slaan we uw contactgegevens en uw vraag of klacht op. De informatie die op deze wijze wordt verzameld wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen, de afhandeling van klachten en voor algemene statistieken ten behoeve van verbetering van onze dienstverlening. Klantenservice medewerkers kunnen op uw verzoek toegang krijgen tot de kaartontwerp(en) met als enige doel: u te helpen.

f) Prijsvragen en acties

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag vragen we uw naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie uit te kunnen voeren en om de prijswinnaar(s) bekend te maken en in te lichten. Wij verzamelen deze gegevens met uw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende prijsvraag of actie kunt u terugvinden waarvoor uw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

g) Klantonderzoeken

Om onze dienstverlening te verbeteren kunnen we uw gegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier helpt u ons om onze diensten en producten nog beter af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Of u wilt deelnemen aan klant- of marktonderzoek bepaalt u zelf. Hoe lang uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Op welke wijze beschermt Petite Vie uw persoonlijke informatie?

Petite Vie hecht veel waarde aan een goede beveiliging van uw gegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

bottom of page